Den holistiske tilgang er udviklet i forbindelse med behandling af kroniske non-maligne smertetilstande. Den er udviklet og praktiseret over mere end 20 år, og uafhængigt af udviklingen af andre lignende behandlinger af andre sygdomstilstande.

Fælleselementet

Når forskellige diagnoser kan have gavn af en sammenlignelig holistisk behandlertilgang, må det pege på, at der eksisterer et fælleselement i sygdomsbilledet, som på tværs af sygdommenes specifikke karakteristika responderer positivt overfor denne behandling.

Fælleselementet er ofte kronisk stress, forstået som kronisk overbelastning af krop og psyke. Har man en specifik sårbarhed i sig, bliver det dér problemerne slår igennem, idet kronisk stress som bekendt ødelægger det immunforsvar, som hidtil har kunnet holde sygdommen nede. Hvorved det bliver den enkeltes specifikke overbelastning, der påkalder sig opmærksomhed.

En anden sygdomsforståelse

Denne sygdomsforståelse står i direkte modsætningsforhold til den somatiske sygdomsforståelse, som udelukkende ser sygdom som en årsag i sig selv for behandling. Sygdommen løsrives fra sygdomsbæreren, og den gøres derfor ikke til en del af et levet liv.

Tenna Vinding